Category Archives: Blog – Dansk

Alvorlige fejl til skade og fare for patienterne er fortsat til stede i Patienthåndbogen i afsnittet: Depression, hvordan virker medicin

I professor, dr.med. Lars Vedel Kessings afsnit i Patienthåndbogen, ”Depression, hvordan virker medicin”, forekommer fortsat åbenlyse fejl og meget misvisende oplysninger, som for nogles vedkommende er direkte skadelige for patienterne. De bør rettes uden unødig forsinkelse. Efter mit brev fra til redaktionen fra 3. februar har Kessing ændret i dette afsnit 6. februar 2017, men han har faktisk ikke ændret noget som helst faktuelt. Teksten er næsten identisk.

Kessing hævder bla., at en kemisk ubalance i hjernen er årsag til depression, selvom det aldrig nogensinde er blevet påvist i pålidelig forskning, at en kemisk ubalance er årsag til depression, hvilket førende forskere godt ved og har vidst meget længe.

Kessing hævder også, at mange får effekt af antidepressiv medicin, og at man ikke kan blive afhængig af medicinen. Begge dele er forkert.

Da fejlene bør rettes uden unødig forsinkelse, henvendte jeg mig til redaktionen af håndbogen for anden gang den 15. marts. Se hele brevet her.

Tvangsindlæggelse og tvangsbehandling bør forbydes

Af alle tyrannier er det tyranni, som oprigtigt udøves for at gavne ofrene, det mest undertrykkende. Det ville være bedre at leve under røverbaroner end under almægtige moralske plageånder. Røverbaronens grusomhed sover undertiden, og hans begærlighed mættes på et tidspunkt; men de, der piner os for vores eget bedste, vil pine os uden ophør, fordi deres egen samvittighed billiger det.
C.S. Lewis, nordirsk forfatter (1898-1963)

Dette er starten på kapitel 15 i min bog “Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse”, der udkom i 2015. Læs hele kapitlet her.

Medicinfri psykiatri er veldokumenteret og tvangsmedicinering skal afskaffes

Catch 22 i Tidskriftet om neuroleptika

Undertiden gør redaktører det umuligt for læserne at komme til orde. Det skete for mig, da jeg i april indsendte en kommentar om neuroleptika til Tidsskriftet, som udgives af den Norske Lægeforening. Jeg fik at vide, at mit indlæg var for langt, idet det kun måtte fylde 450 ord inklusive referencer. Efter jeg så havde skrevet en meget kort udgave, hvor jeg kun havde 5 referencer i stedet for 11, fik jeg at vide, at det ikke kunne publiceres, fordi der ikke var tilstrækkeligt med referencer i indlægget! Det var der så faktisk alligevel, fordi jeg citerede to bøger, hvor referencerne fandtes. Jeg foreslog, at jeg kunne henvise til en udførlig referenceliste på min hjemmeside, eller at Tidskriftet kunne lægge mit første indlæg på 1173 ord op på dets hjemmeside. Men intet hjalp. Så nu publicerer jeg det selv, på min egen hjemmeside. Jeg kritiserede chefredaktøren i mit indlæg, hvilket jeg fandt gjorde det ekstra betænkeligt, at Tidsskriftet ikke ville bringe mit bidrag.

Tidsskriftet skrev ovenikøbet:

”[Vi] ønsker å bidra til debatt, og hilser ulike meningsytringer og faglige synspunkter velkommen. Innsendte bidrag til debatt må følge våre retningslinjer for å sikre et høyt faglig nivå. Påstander må være etterprøvbare, og dette krever i mange tilfeller at man kan henvise til en referanse. Det er viktig å debattere problemstillinger knyttet til bruk av antipsykotika, og vi tar gjerne imot bidrag med godt begrunnede og transparente resonnementer.”

Hvis man gerne ville have haft en kvalificeret debat om neuroleptika, så kunne Tidsskriftet da bare have accepteret min artikel som en almindelig artikel, hvor grænsen på 450 ord ikke gælder, evt. efter nogle redaktionelle ændringer, hvis man mente, at dette var påkrævet.

Nuvel. Her kommer så det afviste indlæg:

Medicinfri psykiatri er veldokumenteret og tvangsmedicinering skal afskaffes

Alvorlige fejl til skade og fare for patienterne er fortsat til stede i Patienthåndbogen i afsnittet: SSRI, antidepressivum

I professor, dr.med. Poul Videbechs artikel i Patienthåndbogen, ”SSRI, antidepressivum”, sidst revideret 18. april 2017, forekommer åbenlyse fejl og meget misvisende oplysninger, som for nogles vedkommende er direkte skadelige eller farlige for patienterne. Fx anbefaler Videbech: “Ved svære depressioner, hvor man er forpint og evt. selvmordstruet, vil man altid tilråde medicin”.

Man bør ikke tilråde medicin, der øger risikoen for selvmord, til personer, der er selvmordstruede.

De fejlene bør rettes uden unødig forsinkelse, har jeg henvendt mig til redaktionen af håndbogen med dette brev.

Efter min opfattelse kunne Videbechs artikel gøres meget kort. De vigtigste informationer ville være disse:

  1. SSRI bør ikke bruges til depression. De har ikke har nogen relevant terapeutisk effekt; de øger risikoen for selvmord i alle aldre; de har mange andre skadevirkninger; de fremkalder en lignende afhængighed, som man ser med benzodiazepiner; og de kan formentlig give permanente hjerneskader ved langtidsbrug.
  2. Elektrochok bør ikke bruges til depression. Den terapeutiske effekt er tvivlsom, hvilket er årsagen til, at der ofte gives mange behandlinger. Behandlingen skader hjernen og giver hukommelsestab hos mange, som kan være permanent og alvorligt. Dødeligheden er omkring 1 per 1000.
  3. Patienter med depression bør behandles med psykoterapi. Kognitiv adfærdsterapi halverer risikoen for et nyt selvmordsforsøg blandt patienter, der lige har forsøgt selvmord, sammenlignet med sædvanlig behandling, som også involverer psykologisk støtte.

Antidepressiva bör inte användas till barn och ungdomar

Det är sorgligt och vetenskapligt oacceptabelt att enhetschefer från Läkemedelsverket och för nationella riktlinjer i Socialstyrelsen tillsammans med fyra ”experter” skriver i Läkartidningen att ”Det saknas belägg för att behandling med antidepressiva läkemedel ökar risken för självmord. Evidensen pekar snarare i motsatt riktning.” Antidepressiva bör inte användas till barn och ungdomar. Läs här varför.